Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszej oferty.

tel: +48 530 502 687
e-mail: info@meduse.pl

Ocena kliniczna

Ocena kliniczna jest ciągłą procedurą, o wiarygodnej metodologii, zbierania, oceny i analizy danych klinicznych dotyczących produktu oraz jej analizowania, czy istnieją wystarczające dowody kliniczne potwierdzające zgodność z odpowiednimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności podczas korzystania zgodnie z instrukcjami użytkowania dostarczonymi przez producenta.

Ocena powinna być adekwatna do ocenianego produktu, jego szczególnych właściwości i zamierzonego celu. Należy określić zalety i zagrożenia, co do ich charakteru, prawdopodobieństwa, zakresu, czasu trwania i częstotliwości. Do najważniejszych kwestii należy właściwe określenie profilu korzyści/ryzyka (zarządzanie ryzykiem) w zamierzonych grupach docelowych i wskazaniach oraz wykazanie akceptowalności tego profilu w oparciu o aktualną wiedzę.

Ocenę kliniczną jako część procedury oceny zgodności należy przeprowadzić dla wyrobów medycznych wszystkich klas bez wyjątku.

Zakres oferty:

  • przygotowanie oceny klinicznej
  • pomoc w procesie projektowania
  • analiza produktu pod kątem zgodności regulacyjnej
  • klasyfikacja wyrobu medycznego
  • coroczny przegląd danych klinicznych
  • instrukcja