Standardy dotyczące suplementów diety

Bezpieczeństwo zaczyna się od jakości, a jakość wymaga gwarancji.
Jedną z gwarancji jest posiadanie przez wytwórcę odpowiednich standardów.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) jest gwarancją, że produkty spełniają określone wymagania jakościowe. Przede wszystkim celem jest uzyskanie powtarzalności i jednorodności wytwarzanych produktów poprzez ścisły nadzór procesu produkcyjnego.

Główną zasadą jest wykluczenie działań przypadkowych oraz standaryzacja procesów.

Stosowanie standardów GMP w zakładach produkcyjnych gwarantuje konsumentom wysoki poziom komfortu oraz pewność, że jakość produktów jest wysoka.

Wymagania GMP stosowane są najczęściej w:

  • branży spożywczej: Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.),
  • branży farmaceutycznej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143),
  • branży kosmetycznej: norma ISO 22716, która zawiera zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej powołane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Normy ISO

ISO 9001

Podstawową normą jest ISO 9001:2015. Stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Norma ta pozwala wytwórcy wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów. ISO stosują organizacje niezależnie od profilu działalności.

Główną zasadą jest podejście procesowe, opracowanie procedur koniecznych do uzyskania skuteczności procesów oraz ciągłe ich doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary tzw. wskaźniki.

Wymagania normy ISO 9001 obejmują m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów wskaźników istotnych dla przedsiębiorstwa.

ISO 22000

Norma ISO 22000:2018 - Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Norma wymagana dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego, w tym suplementów diety. Dotyczy wszystkich organizacji, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywnością oraz paszą dla zwierząt. Norma swoim zakresem rozszerza wymagania systemu HACCP.

HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP) jest procedurą identyfikowania i szacowania zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywności. System polega na prowadzeniu analizy zagrożeń i wskazaniu, które punkty procesu są krytyczne, czyli które mają wpływ na jakość gotowego produktu.

Specjalne wymagania dotyczące suplementów diety

Suplementy diety muszą być zgodne ze wszystkimi istotnymi aspektami prawodawstwa żywnościowego pod względem składu, produkcji i kontroli jakości. W Europie suplementy diety wchodzą w zakres dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/46/WE.

W 2007 r. Stowarzyszenie European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM) opracowało pierwszy ogólnoeuropejski przewodnik jakości, aby pomóc firmom w przestrzeganiu przepisów UE i zapewnić wysoką jakość produktów.

W 2014 r. pojawiła się druga edycja przewodnika uwzględniająca rozwój procesów produkcyjnych i najlepsze praktyki branżowe. Przewodnik obejmuje wszystkie aspekty produkcji w całej Unii Europejskiej od koncepcji produktu po produkcję, kontrolę jakości, pakowanie, dystrybucję i przechowywanie. Zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań produkcyjnych, od surowców po gotowe produkty, a zalecane wymagania oparte są na przykładach najlepszych praktyk, aby pomóc w utrzymaniu bezpiecznej i spójnej produkcji suplementów.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) jest najważniejszym organem Unii Europejskiej (UE) powołanym na mocy Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. do działań związanych z oceną ryzyka i bezpieczeństwem produktów żywnościowych i pasz.

Urząd jest organem niezależnym od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Państw Członkowskich finansowanym z budżetu UE. Urząd dostarcza opinie naukowe oraz doradza w obszarze bezpieczeństwa produktów żywnościowych i pasz, w tym także w obszarze zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin.

Zobacz co możemy Ci zaoferować?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?
Skontaktuj się z nami a na pewno otrzymasz szybką i szczegółową odpowiedź.

Poznaj naszą ofertę